Kellékszavatosság

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Kálmán Kamilla egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Felhívom a figyelmét, hogy a kicserélést egy, az eredetihez hasonló termékre tudjuk teljesíteni, mivel a webáruházban egyedi termékeket kínálunk, így nem tudunk tökéletesen ugyanolyan termékkel szolgálni, hisz nincs két egyforma. Ha az általunk felajánlott csere termék nem megfelelő, akkor a termék ára levásárolható áruházunkban vagy visszafizetjük a vételárat.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Abban az esetben, ha az átvett árucikk hibásan érkezett, vagy a szállítás során megsérült, ezt mihamarabb jelezze ügyfélszolgálatunknak e-mailben, hogy kicserélhessük a terméket. Ebben az esetben a visszaküldés költségét is megtérítjük.

A termék visszajuttatásának költségei minden esetben a vásárlót terhelik. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, bontatlanul visszaküldésre kerül a feladó részére.

A szavatosság nem vonatkozik a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra (pl. karcolások, deformálódás, törés, szakadás). Továbbá elveszíti szavatosságát az a termék, melyen a kézhezvételhez képest bármilyen átalakítás került vagy harmadik fél végzett.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kálmán Kamilla egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Mennyi ideig tart a javítás?

A javítás idejéről minden esetben tájékoztatunk. Egyedi termékekről beszélünk, ahol az esetleges cserealkatrészek elkészítése vagy beszerzése több napot vehet igénybe, ezért egységes javítási időt nem lehet megállapítani.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

További felmerülő kérdések esetén keresse ügyfélszolgálatunkat hétköznapokon 09:00-17:00 óra között, szombaton: 08:00-12:00 óra között, telefonon: +3630/257 18 64, e-mail-ben: info@cifraszoba.hu , nyitva tartási időben személyesen: Bordány, Kossuth u. 56. Nyitva tartás: szombat: 08:00-12:00

Jelen Tájékoztató 2018. május 24. napján lép hatályba.